Tutkijat

Minna Uitto toimii RELA- ja NAVI-tutkimushankkeiden vastuullisena johtajana. Hänen tutkimuksensa tarkastelee opettajuutta. Keskeisiä näkökulmia ovat opettajan työn suhteet, tunteet, mikropolitiikka ja moniammatillinen yhteistyö. Hän on myös tutkinut opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa järjestettyjä vertaisryhmiä ja niissä käytettyjä kerronnallisia menetelmiä opettajan ammatillisen kehittymisen kehyksessä. Hän on aineenopettajakoulutuksen professori ja vastuussa yliopistopedagogiikasta.

Sonja Lutovac työskentelee RELA- ja NAVI-tutkimushankkeissa toisena johtajana ja yliopistotutkijana. Hänen tutkimuksessaan kiinnostuksen kohteena on opettajaksi opiskelevien ja opettajien ammatillinen kehittyminen ja opettajaidentiteetit. Tutkimuksessaan hän tarkastelee erityisesti miten henkilökohtaiset kokemukset, uskomukset, tunteet ja suhteet muokkaavat ja muovaavat opettajaksi kasvua, sekä miten opettajankoulutus tukee opettajia työhön valmistautumisessa. Sonja työskentelee myös yliopistopedagogiikan opettajana.

Virve Keränen työskentelee RELA-tutkimushankkeessa tutkijatohtorina yhteistyössä NAVI-hankkeen kanssa. Hän toimii myös yliopisto-opettajana. Hänen tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteitaan ovat lapsuuden tutkimus, feministiset teoriat, opettajan työ ja ruumiillisuuteen liittyvät kysymykset. Väitöskirjassaan Virve tarkasteli kosketusta osana varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustyötä.

Anniina Kettunen (o.s. Holappa) työskenteli RELA-tutkimushankkeessa tutkimusavustajana. Hän työstää tällä hetkellä RELA- ja NAVI-tutkimushankkeisiin kytköksissä olevaa väitöskirjatutkimustaan, jossa hän tutkii opettajaksi opiskelevien narratiivisia identiteettejä tunteiden näkökulmasta. Hän käyttää tutkimuksessa taidelähtöisiä menetelmiä, erityisesti valokuvia.

Minna Körkkö työskentelee NAVI-hankkeessa tutkijatohtorina ja yhteistyökumppanina RELA-hankkeessa. Hänen tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteitaan ovat opettajan työ, opettajan ammatillinen kehittyminen, opettajan osaaminen ja opettajaopiskelijoiden reflektio. Hän on kiinnostunut erityisesti videon ja muiden teknologioiden hyödyntämisestä opettajien ja opiskelijoiden oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä.

RELA- ja NAVI-tutkimushankkeiden tutkijat työskentelevät Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. He kuuluvat Living Relations -tutkimusryhmään. Lisää tietoa löydät osoitteesta www.oulu.fi/livingrelations/